AromaPro prowadzi zajęcia, szkolenia i edukację w zakresie aromaterapii. Do wszystkich usług mają zastosowanie ogólne zasady i warunki.

1. Rejestracja i płatność

Rejestracja na szkolenia i kursy edukacyjne odbywa się poprzez wypełnienie cyfrowego formularza rejestracyjnego. Otrzymasz potwierdzenie rejestracji i fakturę pocztą elektroniczną. Płatności dokonuje się za pośrednictwem bankowości internetowej. Należy podać numer faktury, kurs i datę rozpoczęcia. Po rejestracji obowiązuje 14-dniowy okres na zastanowienie się. Po otrzymaniu płatności rejestracja jest ostateczna, a ty zgadzasz się na warunki i zasady.

2. Anuluj .

W przypadku rezygnacji do 14 dni przed rozpoczęciem lekcji, kursu lub szkolenia otrzymasz zwrot 80% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji po tym terminie nie przysługuje zwrot pieniędzy. Jeśli szkolenie nie może się odbyć z powodu zbyt małej liczby uczestników lub innych okoliczności, twoja wpłata zostanie zwrócona. W przypadku odwołania (opuszczonego) dnia szkolenia z powodu choroby lub innych okoliczności, nie jest możliwy zwrot opłat za kurs. Za obopólną zgodą można rozważyć inny termin.

3. Niepowodzenie nauczyciela

W przypadku choroby i/lub nieobecności nauczyciela lub trenera AromaPro zapewni w miarę możliwości zastępstwo. Jeśli wymiana okaże się niemożliwa, AromaPro powiadomi o tym uczestnika tak szybko, jak to możliwe. W takim przypadku AromaPro uzgodni alternatywne terminy tak szybko, jak to możliwe. W przypadku choroby i/lub nieobecności nauczyciela/trenera uczestnik nie ma prawa do żadnego odszkodowania. Dodatkowe koszty zapewnienia dni dydaktycznych wynikające z choroby i/lub nieobecności wykładowcy ponosi AromaPro. Niepowodzenie nauczyciela nie jest powodem do bezpłatnego anulowania lub zwrotu kosztów.

4. Dane osobowe

Podczas rejestracji na szkolenie Twoje dane osobowe zostaną wykorzystane do wykonania umowy oraz do poinformowania uczestnika o przyszłych działaniach AromaPro. Jeśli nie chcesz tego robić, poinformuj nas o tym e-mailem.

5. Materiały dydaktyczne

Materiałów dydaktycznych dostarczonych podczas szkolenia lub kursu nie wolno wykorzystywać do celów innych niż nauka własna. Uczestnicy nie mogą wykorzystywać materiałów szkoleniowych do celów komercyjnych ani kopiować ich na rzecz osób trzecich. Prawa autorskie i własnościowe należą do AromaPro i/lub zaproszonego wykładowcy. Wszystkie zadania wykonane przez uczestników podczas zajęć nie podlegają prawom autorskim. Jeśli chcesz wykorzystać teksty z tej strony, możesz to zrobić tylko wtedy, gdy nie zmienisz tekstu i wspomnisz o autorze i stronie.

6. Odpowiedzialność

AromaPro nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w materiałach kursu. Ponadto AromaPro nigdy nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie materiałów szkoleniowych przez uczestnika kursu. AromaPro nie ponosi odpowiedzialności za szkody, bezpośrednie lub pośrednie, jakiegokolwiek rodzaju, powstałe w wyniku uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez AromaPro. Uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własne ryzyko. Skargi fizyczne i psychiczne powinny być zawsze zgłaszane nauczycielowi. Na tej podstawie nauczyciel może podjąć decyzję o odmowie dostępu do zajęć dla twojego dobra.

7. Szkody materialne

Wszelkie szkody wyrządzone przez uczestnika w materiałach AromaPro lub materiałach innych uczestników podczas zajęć są zawsze na koszt i odpowiedzialność uczestnika. Szkody wyrządzone przez uczestników w mieniu lub sprzęcie wynajętym przez AromaPro podczas zajęć zostaną odzyskane od uczestnika. AromaPro nie ponosi również odpowiedzialności za kradzież i/lub utratę własności osobistej podczas organizowanych przez siebie kursów.

8. Przechwytywanie obrazu

AromaPro zastrzega sobie prawo do dokonywania nagrań wideo i/lub audio podczas kursów szkoleniowych oraz wykorzystywania ich do własnych działań promocyjnych. Zgadzając się na te warunki, potwierdzasz, że jesteś ich świadomy i bierzesz za nie odpowiedzialność. Dokonywanie nagrań wideo i/lub dźwiękowych podczas szkolenia przez uczestników kursu jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela i innych uczestników.

9. Skargi i spory

W związku z naszą rejestracją w CRKBO jesteśmy również zobowiązani do wprowadzenia procedury składania skarg i zażaleń. AromaPro dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę. Mimo to możesz nie być zadowolony. Oczywiście, możesz wtedy przekazać nam swoje skargi lub komentarze. Zajmiemy się nimi w sposób poufny i w porozumieniu z Tobą spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

Kliknij tutaj, aby przeczytać procedurę składania skarg i zażaleń AromaPro.

10. Inne

AromaPro zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie i/lub prowadzenia jednego lub więcej dni kursu przez innego nauczyciela. AromaPro ustala opłaty za wszystkie działania szkoleniowe. Ma prawo do ich zmiany w dowolnym momencie. O zmianach tego typu będziemy informować za pośrednictwem poczty elektronicznej i strony internetowej.