Procedura skarg i zażaleń

AromaPro dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Ci jak najlepszą obsługę. Mimo to możesz nie być zadowolony. Oczywiście, możesz wtedy przekazać nam swoje skargi lub komentarze. Zajmiemy się nimi w sposób poufny i w porozumieniu z Tobą spróbujemy znaleźć rozwiązanie.

W tym celu AromaPro będzie przestrzegać następującej procedury:

Składanie skarg
Skargi powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania skargi AromaPro prześle skarżącemu potwierdzenie jej otrzymania. Potwierdzenie odbioru powinno zawierać co najmniej opis procedury i przewidywany czas rozpatrywania skargi.

Poufność
Wszelkie skargi są zawsze traktowane jako ściśle poufne przez obie strony.

Skarga dochodzeniowa
AromaPro zobowiązuje się do wszczęcia dalszego postępowania wyjaśniającego w sprawie złożonej skargi i dąży do tego, aby w rozsądnym czasie podjąć działania, na które skarżący może się zgodzić.

W ciągu 7 dni roboczych zostanie wymieniona korespondencja ze skarżącym na temat wyniku dochodzenia, podjętej decyzji i wszelkich dalszych działań.

Przesłuchania
AromaPro zapewni Uczniowi i innym zainteresowanym stronom możliwość wypowiedzenia się. AromaPro sporządzi raport z przesłuchania. Tanja Daniels jest osobą kontaktową AromaPro w sprawach skarg i zażaleń. Pytając uczestników zarówno przez telefon, jak i przez e-mail, może filtrować skargi.

Rozwiąż
AromaPro stara się rozwiązać problem w ciągu 30 dni. Jeśli zbadanie sprawy wymaga więcej czasu, AromaPro powiadomi o tym uczestnika kursu w ciągu 30 dni i wyjaśni przyczyny opóźnienia. Jeśli zgłoszenie nie zostało rozpatrzone w sposób satysfakcjonujący skarżącego, uczestnik kursu ponownie zgłosi swoje niezadowolenie do AromaPro.

Skargi powinny być rozwiązywane w sposób zadowalający dla wszystkich.

Poważne skargi, które mogą na przykład spowodować powstanie roszczenia, można zgłaszać na adres aromatouch@doterra.com.

Orzeczenie aromatouch@doterra.com jest wiążące dla obu stron.

Mamy też niezależnego mediatora, którego można wezwać w przypadku niezadowolenia z rozwiązania:

Abby Stopher
astopher@doterra.com

Dom Alteusza
1 N Fourth St
Milton Keynes
MK9 1NE
Wielka Brytania
+44 1908 088672

Rejestracja
AromaPro zapewnia rejestrację złożonych u niej Reklamacji i przechowuje odpowiednie dokumenty przez okres jednego roku.
Wszystkie skargi są rejestrowane według następującego schematu:

1. Data złożenia skargi:

2. Data i miejsce szkolenia:

3. Imię i nazwisko skarżącego:

4. Opis skargi:

5. Zapisywanie kontaktu z datą AromaPro:

6. Opis dochodzenia w sprawie skargi:

7. Data zaproponowania rozwiązania:

8. Opis proponowanego rozwiązania:

9. Klient zadowolony Tak/Nie (ewentualnie opis):

10. Data przekazania skargi do AromaTouch:

11. Odpowiedź AromaTouch:

12. Klient zadowolony Tak/Nie (ewentualnie opis):

13. Data przekazania skargi do Abby Stopher (niezależnego mediatora):

14. Odpowiedź Abby Stopher (niezależnego mediatora):

15. Klient zadowolony Tak/Nie (ewentualnie opis):

Shopping Cart